Integritetspolicy 


Behandling av personuppgifter
 
Viktiga begrepp
En personuppgift är en upplysning som direkt eller indirekt kan knytas till en fysisk levande person. Exempel på personuppgifter är namn, adress, telefonnummer och e-postadress. Under vissa omständigheter kan även uppgifter om IP-nummer och ditt användarbeteende vid nyttjande av våra tjänster utgöra personuppgifter.
Behandling av personuppgifter menas all hantering av personuppgifter, exempelvis insamling, registrering, organisering och lagring.
Personuppgiftsansvarig är den som ensam eller tillsammans med annan bestämmer ändamål och medel för behandlingen av personuppgifterna och som ytterst ansvarar för att behandlingen sker i enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning.

Vad används uppgifterna till?
Vi behandlar dina personuppgifter enligt gällande lagstiftning. All data används och behandlas för att tillhandahålla, fullfölja åtaganden, utföra och förbättra våra tjänster till dig som kund/besökare.

Hantera dina prenumerationer och tjänster
Vi använder oss av dina personuppgifter för att kunna ge dig rätt typ av tjänster och prenumeration när du besöker våra tjänster och webbplatser.
 
Förbättra användarupplevelsen på våra webbplatser och tjänster
Vi använder personuppgifter för att kunna ge dig mer användarvänliga tjänster.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
Vi sparar dina uppgifter så länge som det krävs för ändamålet av behandlingen. Vi sparar så länge det är nödvändigt för att utföra våra åtaganden gentemot dig och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider.
 
Vilka kan vi komma att dela din information till?
Dina Personuppgifter behandlas av Blekinge Posten och Gota Media. I övrigt lämnar vi inte ut personuppgifter till andra bolag eller till myndigheter om det inte krävs för nödvändig hantering för uppfyllande av Blekinge Postens rättsliga förpliktelser, förordning eller myndighetsbeslut eller för att skydda våra rättigheter eller tredje parts rättigheter.
Vi vidarebefordrar, säljer eller byter aldrig dina Personuppgifter för marknadsföringsändamål till tredje part.
 
Överföring av personuppgifter till tredjeland?
Blekinge Posten överför inte dina Personuppgifter till länder utanför EU/EES om inte detta särskilt angivits i samband med att du lämnar dina Personuppgifter till oss.
 
Hur skyddas dina uppgifter?
Blekinge Posten och Gota Media skyddar dina personuppgifter genom tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder. För att förhindra obehörig åtkomst och för riktigheten hos informationen använder vi oss av kryptering när känsliga uppgifter behandlas.

Cookies
Blekinge Posten använder cookies på webbsidorna och i tjänsterna. Cookies är en liten textfil från vår webbserver som lagras i besökarens dator. Cookies används för att samla in statistik om våra läsare och för att personanpassa delar av sajten och våra produkter och tjänster. Om du vill undvika cookies från oss och våra samarbetspartners kan du ta bort dessa eller välja att cookies inte lagras i din webbläsare. Det gör du i inställningarna för din webbläsare. Tänk på att dina personliga inställningar på våra webbsidor därmed försvinner. Du påminns också om att ändrade inställningar i din webbläsare kan påverka funktionaliteter och visst innehåll i våra digitala tjänster.

Vad har du för rättigheter som registrerad?
Du har rätt att när som helst begära information om vilka Personuppgifter vi har behandlar om dig.
·   Om dina uppgifter är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta, kan du begära att få dem rättade.
·   Du har rätt att begära att vår behandling av dina Personuppgifter begränsas.
·   Du har rätt att begära att vi raderar dina Personuppgifter. Vi kan ha rätt att neka din begäran ifall det finns legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera vissa Personuppgifter. Dessa skyldigheter kommer från bokförings- och skattelagstiftning, bank- och penningtvättslagstiftning. Samma gäller om behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk. Skulle vi vara förhindrade att tillmötesgå en begäran om radering kommer vi istället att blockera Personuppgifterna från att kunna användas till andra syften än det syfte som hindrar den begärda raderingen.
·   Du har alltid rätt att invända mot vissa typ av behandling, exempelvis mot direktmarknadsföring och att invända mot all behandling av Personuppgifter som bygger på en intresseavvägning.
·    Om vår rätt att behandla dina Personuppgifter grundar sig antingen på ditt samtycke eller fullgörande av ett avtal med dig har du rätt att begära att få de uppgifter som rör dig och som du har lämnat till oss överförda till en annan personuppgiftsansvarig (s.k. dataportabilitet).
·   För det fall du har lämnat samtycke till viss behandling har du alltid rätt att när som helst återkalla ditt samtycke. Återkalla du ditt samtycke kommer behandlingen som baseras på ditt samtycke att upphöra, om inte Blekinge Posten bedömer att det finns en annan legal grund för behandlingen.

Du har vidare rätt att i förekommande fall inge klagomål till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet för behandling av Personuppgifter.

Ändringar i personuppgiftspolicyn
Blekinge Posten gör löpande ändringar i denna Integritetspolicy. En ny version blir gällande när den görs tillgänglig på webbplatsen. Om väsentliga förändringar görs, som kräver ditt samtycke, kommer vi att meddela dig.
 
Kontakta oss
Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor om vår behandling av dina Personuppgifter eller om denna Integritetspolicy.
 

<< Tillbaka